Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme

AKIA HESS OTOMOTİV KAROSERİ İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla AKIA HESS OTOMOTİV KAROSERİ İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ  (“Akıa Hess” veya “Şirket” olarak tanımlanacaktır) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir

Öncelikle, veri sahiplerinin  kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tutulacağını ve işleneceğini belirtmek isteriz. Şirketimiz, yürüttüğü ticari faaliyetler kapsamında  veri sahiplerinden kişisel veri toplamakta ve yasal sınırlar  dahilinde bu kişisel verileri işlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, bu gizliliğe çalışanlarının uyması ve bilgilerin üçüncü kişilerle Kanun’un izin verdiği sınırlarda paylaşımı hususlarına büyük önem vermektedir. Kişisel verileriniz, resmi makamlara, yurtiçi ya da yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere Kanun tarafından belirlenen koşul ve şartlarda aktarılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden şirketimiz sorumlu değildir.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket  tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

ü  Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

ü  Şirketin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

ü  Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; iş başvurularında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi, iş sözleşmesinin kurulması ve ifası, iş  sözleşmesinden ve mevzuattan kaynaklanan hakların korunması,

ü  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer ilgili  mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması

ü  Şirketin  insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;insan kaynakları politikaları kapsamında açık pozisyonlara uygun personel temin edilmesi, İnsan kaynakları politikası çerçevesinde performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması,

ü  İşverenin yönetim ve denetim hakkı kapsamında biyometrik veriler yoluyla mesai takibini sağlaması,

ü  İş güvenliğinin, genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması ve

ü  Şirketin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

ü  Şirketin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

ü  Şirket politikalarının uygulanması ve şirket organizasyonunun sağlanması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,  www.akia.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Akıa Hess Otomotiv Karoseri İmalat san ve Tic Ltd Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket  tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerine  hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

·        Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

·        Şirketin  kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

·        Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

·        Şirketin  insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

·        Şirketin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

·        Şirketin  ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.akia.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Akıa Hess Otomotiv karoseri İmalat san ve Tic Ltd Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.akia.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.